The Cleaning Cottage
The Cleaning Cottage
198 East State Street
Lehi, Utah 84043
801-766-0888
Mon - Fri  7am - 7pm
Sat  9am - 5pm

Contact The Cleaning Cottage Contact Page

Website Builder